GDPR

Vi bryr oss om dig och din integritet

Denna integritetspolicy (”Integritetspolicy”) beskriver hur Lövångergården AB (org.nr 559195-8961) behandlar dina Personuppgifter inom ramen för vår verksamhet. Med ”Personuppgifter” avses all information som direkt eller indirekt kan kopplas till en levande fysisk person. Var vänlig och läs denna Integritetspolicy noga för att förstå hur och för vilka ändamål vi behandlar dina Personuppgifter.

Vi behandlar dina Personuppgifter när du använder våra tjänster (”Tjänsterna”) på det vis som framgår nedan. Vi värnar om din integritet och följer vid var tid tillämplig lagstiftning som syftar till att skydda dig som individ. Denna Integritetspolicy anger grunden för hur vi behandlar de Personuppgifter du lämnar till oss eller som vi samlar in om dig när du använder Tjänsterna. För vissa av våra Tjänster finns det även särskilda villkor som du måste godkänna innan användning, med hänsyn till den behandling av Personuppgifter vi utför, t.ex. vid hotellbokningar eller rekrytering.

Vi eftersträvar att upprätthålla en hög nivå av skydd för den personliga integriteten. Lövångergården behandlar Personuppgifter främst för att administrera, tillhandahålla, utveckla och underhålla Tjänsterna, hantera dina bokningar, optimera din upplevelse av Tjänsterna och för att kommunicera med dig.

Om vi gör ändringar i denna Integritetspolicy kommer vi att meddela dig detta. Metoden att meddela dig varierar beroende på vilka av våra Tjänster du använder och när. Om du tillhandahåller oss Personuppgifter om andra personer är du ansvarig för att Lövångergården får behandla Personuppgifterna i enlighet med denna Integritetspolicy.

Insamling och behandling av personuppgifter

Lövångergården behandlar endast dina Personuppgifter i enlighet med tillämplig lag.

Lövångergården kan samla in Personuppgifter direkt från dig då du använder Tjänsterna (t.ex. bokar ett hotellrum). Vi kan även mottaga och överföra Personuppgifter om dig från och till företag inom Lövångergården koncernen eller samarbetspartners (t.ex. om du använt en resebyrå för att boka ett hotellrum). Vi använder olika metoder för att samla in Personuppgifter om dig. Några av dessa omfattar cookies, web beacons, kundundersökningar och kundservice. Beroende på vilken Tjänst du använder kan insamlingsmetoden och syftet med behandlingen variera.

Lövångergården kommer att behandla dina Personuppgifter för de ändamål som anges nedan, samt de ändamål som beskrivs för dig i samband med de specifika Tjänster du använder. När det enligt lag krävs att vi inhämtar ett samtycke från dig, så kommer vi inhämta ett samtycke innan behandling sker.

Vilka personuppgifter behandlar vi och varför?

 

HANTERA BOKNING

Om du bokar en konferens- eller hotellrum hos oss behandlar vi dina Personuppgifter i syfte att tillhandahålla, hantera, administrera, följa upp och ta betalt för din bokning. Detta omfattar även vår behandling i syfte att påminna eller informera dig om din bokning i anslutning till din vistelse.

Det är nödvändigt att du lämnar de uppgifter vi efterfrågar för att vi ska kunna hantera din bokning. När du bokar åt annan ansvarar du gentemot oss för att du har tillåtelse från den eller de andra personerna att Lövångergården behandlar dess Personuppgifter i enlighet med denna Integritetspolicy.
Dina Personuppgifter och annan information om din bokning kan komma att överföras till företag inom och utanför EU/EES som tar hand om våra bokningar eller till våra underleverantörer.

Personuppgifter Laglig grund för behandlingen

 • Identitetsuppgifter t.ex. namn
 • Kontaktuppgifter t.ex. e-postadress, telefonnummer, adress
 • IP-adress (om du bokar via vår hemsida)
 • Önskemål och övriga behov
 • Känsliga personuppgifter som exempelvis information om ditt hälsotillstånd (t.ex. om du bokar ett handikappanpassat rum)
 • Övriga uppgifter du lämnar i samband med din bokning (t.ex. om ditt resesällskap) Behandlingen är nödvändig för att uppfylla avtalet med dig.

Lagringsperiod: 365 dagar efter avslutad vistelse

Behandling baserad på ditt samtycke

Om du gett oss ditt samtycke och prenumererar på våra nyhetsbrev kommer vi att behandla dina Personuppgifter i syfte att sända dig erbjudanden om våra Tjänster och produkter. Om du inte längre vill få nyhetsbrev eller annan direktmarknadsföring från oss kan du enkelt motsäga dig fortsatt behandling för detta ändamål genom att kontakta oss (se kontaktinformation nedan) eller avregistrera dig direkt i utskicket. Om du motsäger dig fortsatt behandling kommer dina Personuppgifter att raderas eller anonymiseras (om inte sådana Personuppgifter behandlas för andra ändamål) och du kommer inte längre att få direktmarknadsföring från oss.

Rekrytering

Om du skickar in en arbetsansökan (spontanansökan eller för en specifik position) via vår hemsida eller våra andra kommunikationskanaler, behandlar vi dina Personuppgifter i syfte att utvärdera din ansökan och rekrytera personal till vår verksamhet. Detta omfattar även, om tillämpligt, referens- och bakgrundskontroller inom ramen för vår rekryteringsprocess.
Vi ber dig att inte sända oss några känsliga Personuppgifter (t.ex. information om hälsa, ras eller etniskt ursprung).

Om du erbjuds och accepterar anställning kommer en del av de Personuppgifter som vi samlat in om dig under rekryteringsprocessen bli en del av ditt anställningskontrakt.

Personuppgifter Laglig grund för behandlingen

 • Identitetsuppgifter t.ex. namn
 • Kontaktuppgifter t.ex. e-postadress, telefonnummer, adress
 • Rekryteringsuppgifter, t.ex. CV, personligt brev.
 • Information om vilken position, område, land och anställning du sökt
 • Kön, medborgarskap och nationalitet
 • Betyg, intyg, tidigare arbetslivserfarenhet, utbildning eller annan information som du frivillig tillhandahåller oss i din arbetsansökan Behandlingen grundar sig på ditt samtycke.

Lagringsperiod: Din ansökan sparas alltid under hela rekryteringsprocessen. Om du inte erbjuds ett jobb hos oss kan vi spara den information som vi samlat in i rekryteringsprocessen i upp till 24 månader efter att rekryteringsprocessen avslutats. Spontanansökningar sparas i upp till 12 månader från det att du skickar din ansökan till oss, såvida en rekryteringsprocess inte har initieras.

Rättsliga förpliktelser

Vi kan även, till följd av lag, domstol eller myndighetsbeslut, behandla dina Personuppgifter i syfte att uppfylla en rättslig förpliktelse, t.ex. enligt Skattelagen, Bokföringslagen, beslut från polis eller annan myndighet.

Personuppgifter Laglig grund för behandlingen

 • Identitetsuppgifter t.ex. namn
 • Betalningsinformation
 • Bokningsuppgifter
 • Kontaktuppgifter ex. e-postadress, telefonnummer, adress
 • Kvittouppgifter, t.ex. uppgift om genomförda köp Behandlingen grundar sig på rättsliga förpliktelser.

Hantering av kundserviceärenden

Vi kan komma att behandla dina Personuppgifter i syfte att besvara, assistera, följa upp eller hantera ditt kundserviceärende. Detta omfattar kommunikation som krävs för att besvara eventuella frågor du ställt till vår kundservice via telefon, e-post, sociala medier eller någon av våra andra kommunikationskanaler. Personuppgiftsbehandlingen som omfattas inom ramen för detta ändamål är vår rätt att utreda klagomål, reklamation eller supportärenden, inbegripet teknisk support.

Personuppgifter Laglig grund för behandlingen

 • Identitetsuppgifter t.ex. namn
 • Bokningsuppgifter
 • Kontaktuppgifter ex. e-postadress, telefonnummer, adress
 • Tekniska uppgifter t.ex om din utrustning
 • Känsliga personuppgifter som exempelvis information om ditt hälsotillstånd (t.ex. om du bokar ett handikappanpassat rum)
 • Kvittouppgifter, t.ex uppgift om genomförda köp
 • Övriga personuppgifter du lämnar oss i samband med ditt kundserviceärende

Behandlingen grundas på vårt berättigade intresse att hantera kundserviceärenden.

Lagringsperiod: Sex månader efter kundserviceärendet avslutats i syfte att kunna administrera och erbjuda eventuell uppföljning av ditt ärende.

Hur länge sparas dina personuppgifter?

Dina Personuppgifter sparas så länge som det är nödvändigt för att uppfylla ändamålen med vår behandling. Därefter kommer vi att på ett säkert sätt radera eller avidentifiera dina Personuppgifter så att det inte längre går att koppla dem till dig. Under vardera behandlingen som angivits ovan finns en definierad lagringsperiod.

Underleverantörer

Vi kan, för att uppfylla ändamålen med vår behandling av dina Personuppgifter, ta hjälp av andra bolag att uppfylla våra skyldigheter gentemot dig. Med anledning av detta delar vi dina Personuppgifter med företag som tillhandahåller tjänster till Lövångergården, såsom men inte begränsat till, våra underleverantörer för kundservice, leveranstjänster, analystjänster, kommunikation och leverans av marknadsföringsmaterial. Lövångergården kan även dela dina Personuppgifter med företag som hanterar drift, lagring, teknisk support och underhåll av våra IT-lösningar. Vidare kan vi även lämna ut dina Personuppgifter till betaltjänstleverantörer som levererar betaltjänster till oss, i syfte att kunna ta betalt från dig.

Våra underleverantörer behandlar endast dina Personuppgifter i enlighet med våra uttryckliga instruktioner och får inte använda dina Personuppgifter för egna ändamål. De är även skyldiga enligt lag och avtal att skydda dina Personuppgifter från obehörig åtkomst eller andra intrång.

Övriga mottagare

Vi kan i förekommande fall överföra dina Personuppgifter till andra mottagare än de som angivits ovan om det är nödvändigt för att uppfylla ändamålen nedan.

Mottagare Syfte Laglig grund för överföringen

Myndigheter Vi lämnar ut Personuppgifter om dig till myndigheter om vi är skyldiga enligt lag att göra det. Behandlingen är nödvändig för att uppfylla rättsliga förpliktelser.

INKASSOFÖRETAG

Om du inte betalar kan vi komma att överföra dina Personuppgifter till ett inkassoföretag i syfte att driva in din skuld till oss. Behandlingen grundar sig vårt berättigade intresse att få betalt.

DOMSTOL, MOTPARTER, ETC.

I samband med en rättstvist kan vi överföra dina Personuppgifter till domstol, myndighet eller motpart i syfte att tillvarata våra rättigheter. Behandlingen grundar sig på vårt berättigade intresse av att kunna tillvarata våra rättigheter.

OMSTRUKTURERING ELLER ÖVERLÅTELSE AV VERKSAMHET

Om Lövångergården omorganiserar, säljer eller av annan anledning överför hela eller delar av vår verksamhet till en tredje man kan dina Personuppgifter överföras tillsammans med hela eller delar av verksamheten. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att genomföra avyttringen eller sammanslagningen.

Hur skyddas dina personuppgifter?

Lövångergården har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina Personuppgifter mot t.ex. förlust, manipulation eller obehörig åtkomst. Vi anpassar kontinuerligt våra säkerhetsåtgärder till den fortlöpande tekniska utvecklingen för att på så sätt upprätthålla en hög säkerhetsnivå.

Andras applikationer/webbsidor

I Lövångergårdens tjänster kan det förekomma länkar till andra applikationer och/eller webbsidor som inte kontrolleras av Lövångergården. Denna Integritetspolicy är endast tillämplig på ditt användande av Lövångergårdens egna Tjänster. Lövångergården ansvarar inte för innehållet i länkade applikationer/webbsidor och den behandling av Personuppgifter som eventuellt görs av ägare eller operatörer av dessa.

Cookies

Lövångergården använder cookies på sina digitala Tjänster som i vissa fall automatiskt samlar in dina Personuppgifter (t.ex. IP-adress och beteendemönster). Vi använder cookies i syfte att förbättra din upplevelse och säkerheten på våra digitala Tjänster. Personuppgifter som vi samlar in via cookies kan komma att anonymiseras och användas i aggregerad form i utvecklingssyfte, statistik och analys.

Dina rättigheter

Dataskyddslagstiftningen ger dig ett antal rättigheter i förhållande till vår behandling av dina Personuppgifter. Om du vill utöva dina rättigheter, vänligen gå in på närmaste hotell och tala med receptionen så hjälper de dig eller skicka e-post till bokning@lovangergarden.se

TILLGÅNG TILL DINA PERSONUPPGIFTER

Du har rätt att kostnadsfritt begära att få en bekräftelse från oss att vi behandlar dina Personuppgifter, samt begära tillgång till de Personuppgifter som vi behandlar om dig, tillsammans med information om behandlingen och dina rättigheter i samband därmed, ett s.k. registerutdrag.

BEGÄRA RÄTTELSE

Du har, om du anser att en Personuppgift som vi behandlar om dig är felaktig eller ofullständig, rätt att begära rättelse av Personuppgiften. För att vi ska ändra uppgifter om dig behöver du kontakta oss (se kontaktuppgifter nedan). Lövångergården ansvarar inte för problem som uppstår till följd av att dina Personuppgifter är felaktiga om du underlåtit att informera oss därom.

ÅTERKALLA SAMTYCKE MED FRAMTIDA VERKAN

I den utsträckning vi behandlar dina Personuppgifter med stöd av ditt samtycke har du rätt att, när som helst, återkalla ditt samtycke till behandlingen. Återkallandet gäller inte retroaktivt.

MOTSÄTTA DIG BEHANDLING FÖR DIREKTMARKNADSFÖRINGSÄNDAMÅL

Som nämnt ovan, har du rätt att motsätta dig behandling för direktmarknadsföringsändamål. Du avregistrerar dig från fortsatt behandling genom att antingen klicka på avregistreringslänken i utskicket eller kontakta oss (se kontaktuppgifter nedan).

MOTSÄTTA DIG VISS BEHANDLING

Du har rätt att motsätta dig behandling som stödjer sig på vårt berättigade intresse om du har personliga skäl som rör situationen. Vi får dock fortsätta att behandla dina Personuppgifter, trots att du har motsatt dig behandlingen, om vi har berättigade skäl för detta som överväger ditt integritetsintresse.

RADERING

Du har rätt att begära att få dina Personuppgifter raderade. Detta gäller dock inte Personuppgifter som vi behandlar enligt lag eller avtal med dig.

BEGRÄNSNING AV BEHANDLING

Du har rätt att begära att behandlingen av dina Personuppgifter begränsas. Notera dock att detta kan medföra att vi i vissa fall inte kan tillhandahålla dig alla våra

Tjänster

LÄMNA KLAGOMÅL TILL EN TILLSYNSMYNDIGHET

Om du inte är nöjd med vår behandling eller av andra skäl anser att vi behandlat dina Personuppgifter på ett felaktigt sätt, har du rätt att lämna klagomål till tillsynsmyndigheten för dataskydd.

Vem kontaktar du vid frågor?

Om du har några frågor, kommentarer eller klagomål om vår behandling av dina Personuppgifter eller vår efterlevnad av Integritetsvillkoren och tillämplig dataskyddslag, är du välkommen att kontakta oss (se kontaktuppgifter nedan).

KONTAKTUPPGIFTER

Lövångergården AB (559195-8961)

Kungsvägen 31, 932 61 Lövånger

VD: Celina Ahlback